• Dela sidan:
Arbetsmiljö

Teknik

Teknik

Skyddsingenjören har en central roll för utvecklingen av arbetsmiljön, framför allt när det gäller initiering, utredning, analyser och utarbetande av förslag till åtgärder. Som ingenjör och tekniker i företagshälsovården besitter skyddsingenjören unika kunskaper och möjligheter att i samverkan med företagsledning chefer, skyddsombud och anställda, uppnå en bättre arbetsmiljö. Framförallt handlar det om att organisera och implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är verklighetsnära och fungerar i praktiken.

Det kan också röra sig om att förbättra belysningen eller kemikaliehanteringen på arbetsplatsen, analysera inomhusklimatet, informera om forskning, utveckla arbetsredskap och metoder för att minska belastningsskador eller att göra olika typer av mätningar.

Skyddsingenjören deltar också aktivt för att utveckla nya arbetsplatsers utformning och uppläggning av arbetet vid dessa. Utbildning och undervisning av anställda vid anslutna företag är även de en stor del av arbetsuppgifterna.

Ta kontakt med oss för mer information.

Belysning
 • Mätning av belysningsstyrka, luminans etc.
Buller
 • Mätning och kartläggning av bullernivåer
 • Mätning av efterklangstid
 • Mätning av externbuller
Ergonomi
 • Arbetsplatsbedömning – kontor
 • Arbetsplatsbedömning – produktion
Gravida
 • Undersökning och riskbedömning av arbetsuppgifternas lämplighet i samband med graviditet och amning.
Inomhusklimat
 • Mätning av luftkvalitet och termiska klimat
Kemikalier
 • KLARA - Kemikaliehanteringssystem
 • Kartläggning samt upprättande av förteckning över företagets kemikalier.
 • Bedömning av säkerhetsdatablad.
 • Riskbedömning av hantering av kemikalier.
Lagar och regler
 • Bevakning av regler på arbetsmiljöområdet som berör företaget.
 • Ta fram lagmatriser och förteckningar över gällande lagstiftning.
Luftföroreningar
 • Exponeringsmätning av luftföroreningar upptagna i Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärdeslista
 • Periodisk exponeringsmätning av etylenoxid
 • Periodisk exponeringsmätning av propylenoxid
 • Periodisk exponerinsmätning av kadmium
 • Periodisk exponeringsmätning av reaktiva monomer vid esterplastframställning
Maskiner och arbetsutrustning
 • Riskbedömning av maskiner och arbetsutrustning.
Olycksfall och tillbud
 • Nödlägesplan
 • Ta fram underlag för sammanställning av olyckor och tillbud.
 • Ta fram rutin för rapportering av olycksfall och tillbud.
 • Utredning av olycksfall och tillbud.
Skyddskommitté
 • Skyddskommitté
Skyddsrond
 • Medverka som sakkunnig vid skyddsronder.
Systematiska arbetsmiljöarbete
 • Allmän riskbedömning av verksamheten
 • Systemanalys - uppföljning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete.
Ventilation
 • Funktionskontroll av dragskåp
Vibrationer
 • Kartläggning och riskbedömning av hand-armvibrationer
 • Kartläggning och riskbedömning helkroppsvibrationer.
 • Exponeringsätning av hand-arm vibrationer
 • Exponeringsmätning av helkroppsvibrationer
Utbildning

För utbildning eller informationsinsatser, se UTBILDNING.